لینک خرید فایل(ارزیابی عملکرد کارکنان)

ارزیابی عملکرد کارکنان|50679226|nyw42077038|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان ارزیابی عملکرد کارکنان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

حجم فایل : 4.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 39
بنام خدا
* دوره ارزيابي عملکرد: منظور از دوره ارزيابي از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند همان سال مي‌باشد.
* ارزيابي كننده:‌ بالاترين مقام اجرايي هـرواحد سازماني که مسوولیت ارجـاع کار به ارزیابی شونده را برعهده دارد وارزیابی شونده در قبال وی پاسخگواست .
* ارزيابي شونده: فردی است که کلیه بند ها ومندرجات فرم را به صورت دقیـق با نـظـارت ارزیـابی کـنـنـده تـکمیـل و پـس از امتـیـازدهی آن را امضا می نـمایـد وشـامـل كــليـه كــاركـنــان رسـمي ، پــيمـاني ، قــرارداد خـريــد خدمت ( وزارتـی ) ، مشمـولیــن قانـون خدمـت پـزشکان و پیـرا پزشکان ، مشمولین قانـون پـزشکان متعـهد خدمـت ، کارمندان قـراردادی تبـصره 3مـاده 2 و4 ماده 2 كـه در دوره ارزيابي حداقل یک ماه به خدمت اشتغال داشته‌اند؛ می باشد .
* حد نصاب امتیازارزيابي: کسب حداقل 50 امتيازاز100امتيـاز فـرم ارزيـابي می باشد .
یاد آوری انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها : 1 ـ فرم شماره( 1ـ 1 و 2ـ 1 ) ارزیابی عملکرد مدیران میانی: افرادی که شرح وظایف مربوط به مدیران را انجام می دهند و وظیفه ایجاد ارتباط بین سطوح مدیران عالی ( ارشد) و مدیران پایه (سرپرستان) را بر عهده دارند .
2 ـ فرم شماره( 1ـ 2 و 2ـ 2) ارزیابی عملکرد مدیران پایه: افرادی که تصدی رییس اداره ، رییس قسمت ، رییس بخش و... را عهده دار می باشند.
3 ـ فرم شماره( 1ـ 3 و 2ـ 3) : برای ارزیابی تمامی کارمندان در سطوح و عناوین سازمانی مختلف که جزء دو گروه اول و دوم نیستند ؛ مورد استفاده قرار می گیرد. گام اول : نحوه تکمیل فرمها گام دوم: چارچوب فرمهای ارزیابی عملکرد تعاریف مندرجات فرم محورها وشاخص های اختصاصی
شرح وظیفه ( متناسب باشغل مورد تصدی، شرح وظایف و برنامه های مرکز/ واحد) : در این ستون شرح وظایف عمده دوره ارزیابی کارمند که همان محور است بر اسـاس بـرنامه عملیاتـی ( استراتژیک ) واحـد ، توسط مـدیـر بلافصل وخود کارمند تعیین و درج می گردد .
عنوان شاخص : در این ستون وظایف و مسئولیت هـایی که مدیــر یا کارمنـد برای رسیدن به شــرح وظایـف (محور های) تعییـن شده بـایـد انجام دهــد ؛ درج می شود . شاخص مي‌تواند به شكل درصد يا تعداد مطرح گردد .
نکته 1: تعیین شرح وظایف (محور ها) و شاخـص های ارزیــابـی بــر عهــده ارزیابی شونده وتایید آن بر عهده مدیر بلافصل است .
نکته 2: کارمندانی که بـخش اعظـم فعالـیت آنها، نتـایـج کیـفی بــه همـراه دارد می توانند شاخص ها را با توجه به میزان پیشرفت کار به صورت درصد مطرح نمایند .
واحد سنجش: منظورواحد اندازه گیری فعالیت بر اساس نتایج کمی یا کیفی می باشد و می تو...مطالب دیگر:
🔗دانلود پاورپوینت مرمت ابنیه خانه پیشه وران مشهد🔗تحقیق درباره اكس پارتي🔗تحقیق درباره اكسايش بنزيل🔗تحقیق درباره اكسيژن و سرطان🔗تحقیق درباره الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تأثير آن🔗تحقیق درباره الفبای انگلیسی🔗تحقیق درباره الکترونگاتیویته🔗پاور پوینت مجتمع تجاري نصر🔗پاور پوینت روند تحول و تاریخچه بازار در ایران🔗پاورپوینت برنامه فیزیکی مجتمع تجاری🔗پاورپوینت سيستم سازه اي ICF🔗پاورپوینت تاریخ (2) پایه یازدهم درس دهم ایران در دوران غزنوی،سلجوقی و خوارزمشاهی 🔗طرح آماده ون یکاد برای آرتکم و اتوکد🔗پاورپوینت آسیب شناسی برنامه های توسعه ایران و ارائه راهبردهای محوری مقیاس های مختلف زمان🔗پاورپوینت درس ششم جغرافیای ایران پایه دهم🔗پاورپوینت درس ششم آمادگی دفاعی نهم 🔗پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاعی نهم 🔗پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی نهم 🔗تحقیق درباره تولد و كودكی🔗تحقیق درباره تيره عرعر🔗تحقیق درباره تيفوس🔗تحقیق درباره تاريخچه پيدايش ثبت احوال در ايران🔗تحقیق درباره ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري🔗تحقیق درباره جک های هیدرولیکی 🔗تحقیق درباره جک هیدرولیک